Podstawowe informacje o inwestycjach

Poprzez inwestycje rozumie się proces wydatkowania środków na pewnego rodzaju aktywa z myślą o tym, by w przyszłości takie działanie przyniosło nam oczekiwany zysk. W ramach każdego przedsiębiorstwa znajduje się minimum kilka projektów inwestycyjnych, które się w danej chwili prowadzi. Stąd też w każdej firmie musi być zatrudniona osoba, której zadaniem będzie ustalanie wartości inwestycji oraz szacowanej, przy zastosowaniu odpowiednich metod, ich efektywności. Główną techniką wykorzystywaną do oceny efektywności inwestycji jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która oznacza, iż przyszłe wartości pieniężne przekształca się do ich wartości bieżącej. Dlatego też najważniejsza dla oceny efektywności inwestycji przy wykorzystaniu tej metody jest stopa dyskontowa, którą inaczej nazywa się kosztem kapitału. Inwestycje zwyczajowo dzieli się na materialne i kapitałowe, jeżeli klasyfikacji dokonuje się pod względem ich przedmiotu. Ten pierwszy typ dotyczy wydatków na rzeczowy majątek firmy, z kolei drugi rodzaj związany jest z zakupem papierów wartościowych oraz lokat w funduszach powierniczych.

Technika DCF jako sposób oceny efektywności inwestycji

Za każdym razem, gdy planuje się jakąkolwiek inwestycję należy dogłębnie przeanalizować jej efektywność, a co za tym idzie jej opłacalność. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy w gospodarce panuje kryzys, przedsiębiorstwa w żadnym wypadku nie mogą pozwolić sobie na to, by przeprowadzane inwestycje były niezyskowne. W związku z tym, zanim poweźmie się decyzję o tym, by wprowadzać nowe inwestycje, należy skorzystać z technik obliczania ich efektywności. Jedną z nich jest technika DCF, która polega przede wszystkim na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli sprowadzania do bieżącej wartości strumienia przyszłych dochodów. Po to, by móc wykorzystać DCF do oceny inwestycji należy oszacować wydatki inwestycyjne oraz spodziewane przepływy pieniężne powiązane z tym projektem. Mówiąc prościej, konieczne jest zbudowanie całego planu finansowego inwestycji, czyli sprawdzenie ile trzeba teraz zainwestować i ile można będzie później z tego zyskać. W dalszych obliczeniach należy uwzględnić koszt kapitału, mierniki efektywności inwestycji oraz zbadać ich wrażliwość na zmianę konkretnych parametrów.

Czym się kierować przy doborze przepływów pieniężnych

Przy wprowadzaniu nowych inwestycji za każdym razem należy dogłębnie przeanalizować wszystkie elementy, dzięki którym ma się osiągnąć spodziewany zysk. Niezwykle istotne jest, by w prawidłowy sposób dobrać przepływy pieniężne, które będą uwzględniane w ocenie efektywności inwestycji. Nade wszystko trzeba pamiętać, że wszystkie dochody będą generowały przepływy, które zaistnieją w przyszłości. Te z przeszłości nie będą miały w żaden sposób wpływu na zysk. Dodatkowo, należy wiedzieć, iż dobierane przepływy muszą być ściśle związane z naszym projektem inwestycyjnym. Wreszcie nie można zapominać, iż przepływy pieniężne, które ustala się dla pomiaru efektywności inwestycji diametralnie różnią się od tych, które dotyczą analizy płynności finansowej. Różnica tkwi w tym, że te pierwsze nie uwzględniają przepływów finansowych. Prościej rzecz ujmując, oznacza to, że dotyczą one podziału korzyści między dostarczycielami kapitału a właścicielami. Nie bierze się więc pod uwagę wpływów z kredytów, dywidend itd. Ostatnim krokiem przy doborze przepływów pieniężnych jest określenie wartości likwidacyjnej projektu, czyli sumy jaka pozostałaby po upłynnieniu składników, które można sprzedać po opłaceniu wszystkich koniecznych zobowiązań.


[1] 2 3 4     następna